Projekt UE

Cele projektu

Celem głównym projektu jest Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym Wnioskodawcy, uniknięcie emisji CO2, % udziału energii z OZE, % zmniejszenia zapotrzebowania na energię poprzez realizację inwestycji polegającej na poprawie efektywności energetycznej budynku przy ul. Lubelskiej 19 w Olsztynie wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Realizacja poddziałania pozwoli na zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym Wnioskodawcy, co wpłynie na zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym Regionu. Wpłynie to na ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz dzięki wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej zwiększy konkurencyjność firmy. W wyniku realizacji inwestycji spadną koszty związane z zużyciem energii.

Cele szczegółowe- Niższe koszty energii elektrycznej Wnioskodawcy i ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska poprzez instalację paneli fotowoltaicznych po roku 2017
Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii po roku 2017 Niższe koszty energii elektrycznej Wnioskodawcy.
wzrost produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych u Wykonawcy;
zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz innych substancji szkodliwych związanych ze spalaniem paliw kopalnych,
zwiększenie potencjału inwestycyjnego Firmy, wyższa jakość oferty i konkurencyjność (ograniczenie kosztów operacyjnych poprawi wyniki finansowe, a co za tym idzie umożliwi realizacje większej ilości zadań prorozwojowych; niższe koszty pozwolą na bardziej elastyczne kształtowanie polityki cenowej).
poprawa wizerunku Firmy (redukcja energochłonności, wykorzystanie źródeł odnawialnych).
Projekt realizuje cele IV osi priorytetowej RPO WiM - przyczynia się do:
Zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych w zakresie energii elektrycznej i cieplnej
Zmniejszenia emisji substancji szkodliwych dla środowiska,
Zwiększenia udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym województwa i kraju.
Zwiększonej efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach
Zatrzymania degradacji przestrzeni miejskiej;
Poprawy estetyki części miasta.

Planowane efkety

uzyskanie dodatkowej zdolności wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych -0,02MW
wybudowanie 1 jednostki wytwarzania energii elektrycznej
osiągniecie spadku emisji gazów cieplarnianych- 65,06 MgCO2

Wysokość projektu

1179187,01 PLN

Wkład EFRR

790679,77 PLN

loga projektu