Szanowny Użytkowniku,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu.

Kto jest kim ?

Podczas korzystania z usług naszego serwisu dochodzi do przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli kontaktujesz się z nami w jakiejkolwiek sprawie związanej z naszą działalnością albo jesteś naszym kontrahentem - jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. To znaczy, że to my ustalamy po co iwjaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz odpowiadamy za to, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie zprzepisami prawa iwbezpieczny sposób.

Może się jednak zdarzyć, że kontaktujesz się z nami wyłącznie w celu uzyskania oferty ubezpieczenia – wówczas administratorami Twoich danych będą Towarzystwa Ubezpieczeniowe, z którymi zawarliśmy umowy agencyjne, a my jesteśmy tzw. procesorem, czyli podmiotem, któremu administratorzy powierzyli przetwarzanie danych w swoim imieniu zgodnie z przepisami RODO. W tym przypadku to poszczególne Towarzystwa ustalają po co i w jaki sposób przetwarzają Twoje dane, a my przetwarzamy te dane na ich zlecenie dokładając wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

Jak się z nami skontaktować ?

Nasze pełne oznaczenie to: UBEZPIECZENIA ZIENIEWICZ Bożena Zieniewicz z siedzibąw Olsztynie (10-406) ul. Lubelska 19/16. Możesz się z nami kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych w następujący sposób:

poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronach naszego serwisu
poprzez pocztę e-mail na adres: biuro@zieniewicz.pl
pocztą tradycyjną na adres naszej siedziby
telefonicznie pod numerem tel. (89) 539 90 10

Po co nam Twoje dane osobowe ?

Twoje dane osobowe są nam potrzebne, abyśmy mogli przyjąć i obsłużyć Twoje zgłoszenie kierowane do nas z wykorzystaniem formularza kontaktowego (tj. w celu realizacji zamówionej rozmowy telefonicznej). Szczegółowe informacje o sposobach i zasadach przetwarzania tych danych zostaną wyświetlone w okienku informacyjnym przed wysłaniem formularza.

Twoich danych potrzebujemy również, abyśmy mogli udzielić odpowiedzi na przesłane przez Ciebie pytania lub w innych sprawach, w których kontaktujesz się z nami wykorzystując pocztę e-mail. Szczegółowe informacje o sposobach i zasadach przetwarzania tych danych zostaną umieszczone w stopce zwrotnej wiadomości e-mail.

Ponadto podczas korzystania z naszego serwisu wykorzystywany jest mechanizm „cookies” (osób trzecich) oraz inne podobne technologie śledzące (Java Script). Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania plików cookie dostępne są w naszej Polityce cookies.

Komu ujawniamy Twoje dane osobowe ?

Ujawniamy Twoje dane podmiotowi, któremu powierzyliśmy przetwarzanie danych (tzw. procesorowi), zlecając mu usługi hostingu – utrzymania strony internetowej oraz zapewnienia dostępu do poczty elektronicznej. Poza tym Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie organom władzy publicznej uprawnionych do uzyskania tych danych w związku z prowadzonymi postępowaniami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe ?

Twoje dane osobowe przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia będą wykorzystywane przez nas przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a następnie przechowywane w celach archiwizacyjnych (jednak nie dłużej niż przez okres 1 miesiąca od zakończenia korespondencji) lub przez okres umożliwiający ochronę ewentualnych roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Czy musisz podawać nam swoje dane osobowe ?

Nie musisz podawać nam żadnych swoich danych - korzystanie z serwisu jest dobrowolne, podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z serwisu. Jednakże niewypełnienie formularza kontaktowego będzie równoznaczne z brakiem możliwości wysłania i obsługi zgłoszenia. Również wysłanie do nas wiadomości e-mail i związane z tym podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Możesz również zdecydować, czy akceptujesz „ciasteczka”, czy je zablokujesz, przy czym decyzję tę możesz zmienić w dowolnym momencie zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.

Jakie prawa Ci przysługują ?

Zgodnie z RODO przysługują Tobie następujące prawa:

1. prawo dostępu do danych (art. 15) –

co oznacza, że możesz wystąpić do nas z pytaniem, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli tak, że możesz uzyskać do nich dostęp, uzyskać zestaw informacji wskazanych w art. 15 ust. 1-2 RODO oraz uzyskać kopie swoich danych, przy czym prawo do uzyskania kopii danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

2. prawo do sprostowania danych (art. 16) –

co oznacza, że możesz wystąpić do nas o sprostowanie swoich danych osobowych(w tym ich aktualizację) lub ich uzupełnienie, przy czym uzupełnienie danych musi być ograniczone celem ich przetwarzania (nie można żądać uzupełnienia o dane, które byłyby niezgodne z celem przetwarzania).

3. prawo do usunięcia danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17) –

co oznacza, że możesz wystąpić do nas o niezwłoczne usunięcie swoich danych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art.17 ust.1 RODO, przy czym prawo to nie będzie mogło być zrealizowane w okolicznościach, które przewiduje art.17 ust.3 RODO (np. kiedy przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przetwarzania danych).

4. prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18) –

co oznacza, możesz wystąpić do nas o ograniczenie przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania, przy czym możesz skorzystać z tego prawa tylko w ściśle określonych przypadkach wskazanych w art.18 ust.1 RODO, tj: kiedy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych (na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych), kiedy sprzeciwiasz się usunięciu danych, których przetwarzanie jest niezgodne z prawem, kiedy my nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń, kiedy wnosisz sprzeciw na mocy art. 21 ust.1 RODO (do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

5. prawo do przenoszenia danych (art. 20) –

co oznacza, że możesz od nas zażądać, by dane osobowe (które zostały przez Ciebie dostarczone) zostały przez nas przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie możliwe, przy czym z tego uprawnienia możesz skorzystać jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub w celu wykonania zawartej z Tobą umowy oraz w sposób zautomatyzowany (nie obejmuje danych przetwarzanych w postaci papierowej).

6. prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzanie danych (art. 21) –

co oznacza, że możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw (z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją) wobec przetwarzania przez nas Twoich danych opartego na art. 6 ust1 lit. f) RODO (niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora) – skutkiem wniesienia sprzeciwu jest zakaz dalszego przetwarzania, chyba że wykażemy, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności.

Ponadto w sytuacji gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Skargę możesz wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak możeszzgłosić żądanie realizacji swoich praw odnośnie przetwarzania danych osobowych ?

Możesz to zrobić w następujący sposób:

pisemnie – składając własnoręcznie podpisany imieniem i nazwiskiem wniosek w naszej siedzibie osobiście albo przesyłając go pocztą na adres naszej siedziby

ustnie – składając żądanie ustnie do protokołu bezpośrednio w naszej siedzibie (w takim przypadku zabierz ze sobą dokument potwierdzający Twoją tożsamość)

Aby móc przyjąć Twoje zgłoszenie i je przeanalizować, a także przygotować na nie odpowiedź musimy wiedzieć: kim jesteś, zjakiego prawa iw jakim zakresie chcesz skorzystać, jaką formę odpowiedzi preferujesz. Dlatego składając wniosek w naszej siedzibie lub przesyłając go pocztą zamieść w nim: dane identyfikacyjne – co najmniej imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, treść żądania i ewentualnych zastrzeżeń, czytelny podpis, a także wskaż w jakiej formie oczekujesz odpowiedzi. Jeżeli w Twoim imieniu działa pełnomocnik załącz stosowne pełnomocnictwo.

Aby nie dopuścić do naruszenia Twoich praw lub wolności spowodowanego naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych nie będziemy realizować żadnych Twoich uprawnień wynikającychz art. 15-21 RODO w rozmowie telefonicznej.

Jak długo będziesz czekał na odpowiedź / realizację żądania ?

Rozpatrując Twoje żądanie bez zbędnej zwłoki, ale nie dłużej niż w ciągu miesiąca od otrzymania żądania udzielimy Tobie informacji o działaniach, jakie podjęliśmy w związkuz żądaniem, czyli:

- o tym, że realizujemy wniosek zgodnie z Twoim żądaniem

- albo o konieczności wydłużenia terminu realizacji Twojego wniosku o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań

- albo o tym, że odmawiamy realizacji wniosku (wraz z podaniem powodów niepodjęcia działań, wskazaniem możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wskazaniem możliwości skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem).

Czy poniesiesz jakiekolwiek koszty realizacji swoich praw ?

Co do zasady informacje podawane Tobie przez nas na mocy art. 13 i art. 14 RODO oraz komunikacja i działania podejmowane przez nas na mocy art. 15-21 i art. 34 RODO są wolne od opłat. Jeżeli jednak okaże się, że Twoje żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, możemy:pobrać od Ciebie rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielania informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działańalboodmówić podjęcia działań w związku z Twoim żądaniem,

przy czym obowiązek wykazania, że żądanie ma ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter spoczywa na wówczas na nas.

Czy każde Twoje zgłoszone żądanie zostanie zrealizowane ?

Każde zgłoszone przez Ciebie żądanie zostanie przez nas przeanalizowane, a wynikiem tej analizy będzie odpowiedź dotycząca jego realizacji, którą od nas otrzymasz. Wynikiem analizy może być również odmowa realizacji zgłoszonego żądania wprzypadku, gdy okaże się ono niezasadne zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa.


INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SPRAWĘ TELEFONICZNIE LUB ZAMAWIAJĄCYCH ROZMOWĘ TELEFONICZNĄ W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY

Administrator

Administratorem w odniesieniu do Twoich danych osobowych przekazywanych w rozmowie telefonicznej w zależności od zgłaszanej sprawy jest:

przedsiębiorczyni Bożena Zieniewicz prowadząca działalność pod firmą Ubezpieczenia Zieniewicz Bożena Zieniewicz z siedzibą w Olsztynie (10-406) przy ul. Lubelskiej 19/16, tel. 89539 91 84, e-mail: biuro@zieniewicz.pl, w przypadku zgłaszania sprawy dotyczącej działalności Ubezpieczenia Zieniewicz Bożena Zieniewicz

albo

Towarzystwa Ubezpieczeniowe, z którymi Ubezpieczenia Zieniewicz Bożena Zieniewicz współpracuje na podstawie zawartych umów agencyjnych i umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (jako tzw. procesor), w przypadku zgłaszania żądań przedstawienia oferty ubezpieczenia lub żądań dotyczących obsługi już zawartego ubezpieczenia.

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe zbierane tą drogą są przetwarzane w celu realizacji zgłaszanego żądania (np. w celu przygotowania oferty ubezpieczenia).

Podstawa prawna przetwarzania danych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w zależności od zgłaszanej sprawy: w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. b RODO, to jest w ramach niezbędności do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy lub w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, to jest w ramach niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Odbiorcy danych

Dostęp do danych Osobowych mogą mieć podmioty, które wykonują zlecone usługi (outsourcing) na podstawie zawartych umów powierzenia na rzecz Ubezpieczenia Zieniewicz Bożena Zieniewicz albo na rzecz poszczególnych Towarzystw Ubezpieczeniowych. Poza tym Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie organom władzy publicznej uprawnionym do uzyskania tych danych w związku z prowadzonymi postępowaniami.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez do czasu rozpatrzenia i obsługi żądania.

Zasady gromadzenia danych

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wskazanych powyżej celów.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Zgodnie z RODO przysługują Tobie następujące prawa:

a)prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, w tym otrzymania kopii danych, oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO),

b)prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),

c)prawo do przeniesienia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO,

d)prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania tych danych, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem z prawa do wycofania zgody.

Ponadto w sytuacji gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Skargę możesz wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Do góryStrzałka w górę

ZOSTAW SWÓJ NUMER
ODDZWONIMY!

Do 30 minut od wysłania formularza zadzwoni do Ciebie jeden z naszych doradców.