OC

Co to jest ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych obejmuje odpowiedzialność cywilną osób, które wyrządziły szkodę swoim pojazdem. Ubezpieczenie to chroni posiadacza samochodu lub kierowcę przed dużymi wypłatami wyrządzonymi przez niego.

Najtańsze ubezpieczenia OC w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 19. Firma Zieniewicz oferuje wybór ubezpieczeń spośród 21 towarzystw.

Ubezpieczenie OC powinni zawrzeć wszyscy właściciele pojazdów. Posiadacz pojazdu jest zobowiązany do wykupienia obowiązkowej ochrony ubezpieczeniowej w przypadku zakupu pojazdu lub w momencie wprowadzenia samochodu do ruchu. Właściciel pojazdu musi wykupić ubezpieczenie nawet jeżeli nie porusza się.

Ubezpieczenia Olsztyn – oferujemy ubezpieczenia posiadaczom pojazdów zarówno w Olsztynie jak i w okolicy. 

Kogo chroni ubezpieczenie OC?

 • Ubezpieczonego – od ponoszenia zbyt dużych wydatków spowodowanych szkodami wyrządzonymi przez kierowcę wobec osób trzecich.
 • Poszkodowanych – zapewnia im wypłatę odszkodowania z tytułu poniesionych szkód na osobie i w mieniu.

Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

Zakres ochrony ubezpieczeniowej OC określa ustawa o obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych. Sumy gwarancyjne to:  

 • 5 mln euro za szkody na osobach,
 • 1 mln euro za szkody w mieniu.

Wypłata odszkodowania odnosi się do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych.

Kiedy można wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC?

 • w przypadku zmiany towarzystwa gdy zawieramy ubezpieczenie na kolejny rok, stosujemy  art.28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,
 • w przypadku gdy klient nie wznowił ubezpieczenia w terminie (zapomniał), a jego ubezpieczenie wznowiło się, przyszedł po terminie i zawarł umowę na kolejny rok w innym towarzystwie, wtedy musi wypowiedzieć ubezpieczenie z art. 28 a,
 • w razie zakupu pojazdu umowę ubezpieczenia zbywcy można wypowiedzieć z art. 31.

Na jaki okres zawierane jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej?

Umowę polisy OC zawiera się na okres 12 miesięcy. Jeśli nie zostanie wypowiedziana pisemnie najpóźniej na jeden dzień przed upływem końca terminu na który została zawarta, ubezpieczenie zostanie zawarte automatycznie na okres kolejnych 12 miesięcy.

Ustawa o obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych w drodze wyjątku zezwala ubezpieczać pojazdy na czas krótszy niż 12 miesięcy. Umowę ubezpieczenia OC, zwana dalej „umową ubezpieczenia krótkoterminowego” można zawrzeć, jeżeli pojazd mechaniczny jest:

 • zarejestrowany na stałe, w przypadkach określonych w ust.2 (umowę ubezpieczenia krótkoterminowego na czas nie krótszy niż 30 dni, w odniesieniu do pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na stałe, może zawrzeć podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych lub polegającą na kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych, w zakresie pojazdów przeznaczonych do kupna lub sprzedaży,
 • zarejestrowany czasowo(umowę ubezpieczenia krótkoterminowego, w odniesieniu do pojazdów mechanicznych zarejestrowanych czasowo, zawiera się na czas nie krótszy niż okres tej rejestracji, określony w decyzji starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania właściciela pojazdu mechanicznego, nie krótszy jednak niż 30 dni,
 • zarejestrowany za granicą, jeżeli zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 7a lit. c ustawy o działalności ubezpieczeniowej państwem członkowskim umiejscowienia ryzyka jest Rzeczypospolita Polska (umowę ubezpieczenia granicznego zawiera się przed przekroczeniem przez pojazd mechaniczny granicy w przypadku określonym w art. 29 ust 1 pkt 3 oraz w przypadku rozwiązania się tej umowy lub wygaśnięcia okresu ważności  Zielonej Karty podczas pobytu na terytorium RP, na okres co najmniej 30 dni,
 • pojazdem wolnobieżnym(umowę ubezpieczenia krótkoterminowego, w odniesieniu do pojazdów wolnobieżnych określonych w art. 2 pkt 10 lit. b, można zawrzeć na czas nie krótszy niż 3 miesiące,
 • pojazdem historycznym (umowę ubezpieczenia krótkoterminowego, w odniesieniu do pojazdów historycznych, można zawrzeć na czas nie krótszy niż 30 dni.

W których państwach obowiązuje ubezpieczenie OC zakupione w Polsce?

Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje 32 państwa, w tym 27 państw należących do Unii Europejskiej: Austrię, Belgię, Bułgarię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Portugalię, Rumunię, Niemcy, Włochy, Wielką Brytanię, Danię, Szwecję, Węgry, Maltę, Litwę, Łotwę, Cypr, Czechy, Estonię, Słowację, Słowenię i Polskę, oraz 5 państw nienależących do UE: Andorę, Islandię, Norwegię, Szwajcarię i Chorwację.

OC Zielona karta

Zielona Karta  - to obowiązkowe ubezpieczenie samochodu, przeznaczona dla osób wyjeżdżających do: Albanii, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Białorusi, Rosji, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, Tunezji, Iranu, Turcji, Izraela oraz Ukrainy.

Umowę ubezpieczenia zawiera się z posiadaczami pojazdów na okres nie krótszy niż 15 dni i dłuższy niż 12 miesięcy.

"Zielona Karta" wzięła się od koloru formularza, na którym zawarta jest umowa. Najtańsza Zielona Karta jest wtedy, gdy wykupujemy ją razem z ubezpieczeniem


Nasi Partnerzy