OC zawodu

Istnieją zawody oraz rodzaje działalności których wykonywanie wiąże się z obowiązkiem posiadania ubezpieczenie OC. Ustawodawca określił specjalności oraz zawody, które podlegają takiemu ubezpieczeniu. Ubezpieczenie ma chronić klienta oraz posiadacza polisy jak również uchronić go przed bankructwem.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego czynności zawodowych.

Ubezpieczenie pokrywa trzy rodzaje szkód:

  • szkody rzeczowe (szkody w mieniu osób trzecich),
  • szkody osobowe (wyrządzenie szkody osobie trzeciej),
  • czyste straty finansowe (skutek szkody wyrządzonej przez ubezpieczonego, osoba trzecia poniosła straty finansowe np. wydatki lub utraciła przychód).

Podział ubezpieczeń OC zawodowych:

  1. obowiązkowe – do tych ubezpieczeń należy zaliczyć ubezpieczenia takie jak: architekta, rolnika, notariusza, adwokata, agenta ubezpieczeniowego, lekarza, itd. Zakres ubezpieczenia, suma ubezpieczenia oraz sam obowiązek zawarcia polisy OC wynika z aktów prawnych (rozporządzeń Ministra Finansów).
  2. dobrowolne – do tych ubezpieczeń zaliczamy między innymi ubezpieczenia: podmiotów prowadzących działalność lekarską, zakłady opieki zdrowotnej, organizatora imprez, OC instruktora i wiele innych.

 

Przykładowe obowiązkowe ubezpieczenia OC zawodu

OC doradcy podatkowego

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna doradcy podatkowego za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego określonych w ustawie o doradztwie podatkowym. Ubezpieczenie ma charakter obowiązkowy i zawiera się je z podmiotami posiadającymi wymagane uprawnienia i wykonującymi doradztwo podatkowe.

OC podmiotów prowadzących usługowo księgi rachunkowe

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. Ubezpieczenie ma charakter obowiązkowy i zawiera się je z podmiotami posiadającymi wymagane uprawnienia.

OC architektów i inżynierów budownictwa

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna architekta i inżyniera budownictwa za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnień. Ubezpieczenie ma charakter obowiązkowy i zawiera się je z osobami fizycznymi -architektami oraz inżynierami budownictwa, którzy wykonują samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i są wpisani na listę członków samorządu zawodowego.

OC zarządcy nieruchomości

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomością. Ubezpieczenie ma charakter obowiązkowy i zawiera się je z osobami fizycznymi posiadającymi uprawnienia zarządcy nieruchomości.

OC pośrednika w obrocie nieruchomościami

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna pośrednika w obrocie nieruchomościami za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem czynności pośrednika. Ubezpieczenie ma charakter obowiązkowy i zawiera się je z osobami fizycznymi posiadającymi uprawnienia do pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

OC organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego zapewnia:

  • pokrycie kosztów powrotu klienta do kraju w wypadku, gdy organizator turystyki wbrew obowiązkowi nie zapewni tego powrotu,
  • zwrot wpłat wniesionych przez klientów w razie niewykonania zobowiązań umownych przez organizatora turystyki.

W celu pozyskania szczegółowych danych zapraszamy do naszego biura. Nasi wykwalifikowani i kompetentni pracownicy udzielą wszelkich informacji. Zadbają o Państwa bezpieczeństwo, ograniczą ryzyko poprzez dobranie najlepszej z możliwych opcji.


Nasi Partnerzy