OC działalności

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z ryzykiem nieumyślnego wyrządzenia szkody osobie trzeciej. Prowadząc firmę, należy liczyć się z możliwością wyrządzenia szkód, wynikających z szeroko rozumianej odpowiedzialności cywilnej. Szkody mogą dotyczyć każdej ze stron występujących w obrocie gospodarczym. Finansowe skutki wystąpienia takich zdarzeń to spore koszty dla firmy. Ubezpieczenie OC gwarantuje bezpieczeństwo finansowe firmy w przypadku wyrządzenia przez Ciebie czy Twoich pracowników szkody osobie trzeciej.


Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej

1.       Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody osobowe i rzeczowe, wyrządzone Poszkodowanemu w związku z prowadzeniem działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadaniem i użytkowaniem mienia – Wariant I (delikt + kontrakt),

2.       Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o szkody powstałe w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu (odpowiedzialność za produkt) – Wariant II (delikt + kontrakt + produkt),

3.       Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa osób objętych ubezpieczeniem,

4.       Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone przez byłych i obecnych pracowników oraz pełnomocników Ubezpieczającego w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych lub czynności objętych zakresem umocowania,

5.       Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe, które wystąpiły na terytorium RP.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej

Odpowiedzialność deliktowa jest to odpowiedzialność cywilnoprawna wynikająca z czynu niedozwolonego (deliktu). Czyn niedozwolony – czyli każde działanie bądź zaniechanie, które powoduje powstanie szkody.

Podstawą odpowiedzialności deliktowej są przepisy Kodeksu cywilnego (art. 415-449 k. c.). Przepisem mającym podstawowe znaczenie dla tego rodzaju odpowiedzialności ma niewątpliwie art. 415 k. c., który stanowi, że: „ Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.”

Z przepisu tego wynika, że jest on źródłem stosunku prawnego między sprawcą, a poszkodowanym jest sam fakt wyrządzenia szkody. Oznacza to, że w momencie wyrządzenia szkody po stronie sprawcy powstaje obowiązek naprawienia szkody (staje się on dłużnikiem), a po stronie poszkodowanego powstaje uprawnienie do uzyskania stosownego odszkodowania (poszkodowany staje się wierzycielem).

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od kontraktu

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody na osobie lub mieniu oraz ich następstwa finansowe, którą ponosi Przedsiębiorstwo w związku z realizacją określonego kontraktu w ramach prowadzonej działalności.

Podstawę prawna odpowiedzialności kontraktowej w polskim prawie stanowi art. 471 Kodeksu cywilnego zgodnie z którym to : „Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.”

Na Przedsiębiorstwo, Inwestor często nakłada obowiązek zawarcia odrębnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które dedykowane będzie do danego kontraktu. Podejmowanie przez Przedsiębiorstwo prac kontraktowych, szczególnie w zakresie robót budowlanych niesie za sobą ryzyko, iż może dojść do popełnienia błędu, który z kolei pociągnie za sobą wyjątkowo dotkliwe skutki nawet dla całej działalności Przedsiębiorcy. Celem uniknięcia bezpośredniego pokrycia wyrządzonych szkód i strat finansowych, warto ubezpieczyć się od takich sytuacji.

 

Oferta ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej do kontraktu, gwarantuje Firmie ochronę przed ewentualnymi roszczeniami powstałymi w skutego zrealizowanych prac w ramach powierzonego do wykonania kontraktu. Przedsiębiorca, jest odpowiedzialny również za działania osób, którym powierza wykonanie pewnych czynności. Dlatego ważnym elementem jest zapewnienie sobie maksimum ochrony i bezpieczeństwa.

 


Na podstawie klauzul dodatkowych możliwe jest włączenie do ochrony ubezpieczeniowej szeregu ryzyk dodatkowych rozszerzających podstawowy zakres ubezpieczeniowy.

Zakres ubezpieczenia podstawowego może zostać rozszerzony  między innymi  o szkody:

 • ubezpieczenie OC za wypadki powstałe poza terytorium RP,
 • ubezpieczenie OC Pracodawcy,
 • ubezpieczenie OC Organizatora imprez,
 • ubezpieczenie OC za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy,
 • ubezpieczenie OC za produkt – klauzula połączenia/pomieszania,
 • ubezpieczenie OC za produkt – klauzula usunięcia produktu wadliwego i zastąpienia go produktem wolnym od wad,
 • ubezpieczenie OC za produkt – klauzula maszynowa,
 • ubezpieczenie OC za czyste straty finansowe,
 • ubezpieczenie OC za niedostarczenie energii,
 • ubezpieczenie OC zarządcy drogi publicznej,
 • ubezpieczenie OC za szkody w środowisku,
 • ubezpieczenie OC za podwykonawców,
 • ubezpieczenie OC za szkody w mieniu ruchomym przyjętym w celu wykonania usługi,
 • ubezpieczenie OC z tytułu przeprowadzania jazd próbnych,
 • ubezpieczenie OC wzajemne,
 • ubezpieczenie OC za szkody wynikłe z działania młotów, kafarów lub walców,
 • ubezpieczenie OC za szkody osobowe wynikające z zatruć pokarmowych powstałych w związku z prowadzeniem punktu gastronomicznego,
 • ubezpieczenie OC za szkody w podziemnych instalacjach i urządzeniach


 

Jesteśmy po to, by ograniczyć ryzyko związane z prowadzeniem przez Ciebie działalności gospodarczej. Zapraszamy do naszego biura!Nasi Partnerzy