Gwarancje

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z ryzykiem nieumyślnego wyrządzenia szkody osobie trzeciej. Prowadząc firmę, należy liczyć się z możliwością wyrządzenia szkód, wynikających z szeroko rozumianej odpowiedzialności cywilnej. Szkody mogą dotyczyć każdej ze stron występujących w obrocie gospodarczym. Finansowe skutki wystąpienia takich zdarzeń to spore koszty dla firmy. Ubezpieczenie OC gwarantuje bezpieczeństwo finansowe firmy w przypadku wyrządzenia przez Ciebie czy Twoich pracowników szkody osobie trzeciej.

Oferujemy ubezpieczenia w zakresie wadium przetargowego, gwarancję dobrego wykonania, zabezpieczenie kredytu, ubezpieczenie ochrony prawnej.

ubezpieczenia finansowe

Gwarancja zapłaty wadium

Gwarancja zapłaty wadium z powodzeniem może zastąpić wadium eliminując wszelkie niedogodności związane z wnoszeniem i późniejszym zwalnianiem wadium. Zobowiązujemy się do zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości wadium na rzecz organizatora przetargu, w przypadku gdy firma, która wygrała przetarg odmówi podpisania kontraktu na warunkach oferty lub w inny sposób naruszy zobowiązania wynikające z przystąpienia do przetargu. Kwota gwarancji oraz termin związania ofertą jest zawsze zgodny ze specyfikacją warunków przetargu. Skorzystanie z naszej oferty ubezpieczenia gwarantuje ochronę firmy przed zachwianiem płynności oraz umożliwi Państwu branie udziału jednocześnie w wielu przetargach bez konieczności blokowania środków pieniężnych w okresie oczekiwania na rozstrzygnięcie przetargu.

Gwarancja dobrego wykonania umowy

Gwarancja dobrego wykonania umowy - gwarantujemy wypłatę zobowiązania w przypadku niewykonania bądź nieprawidłowego, czy niepełnego wykonania kontraktu przez wykonawcę. Okres ważności gwarancji jest zgodny z terminem realizacji zlecenia. Kwotą gwarancji jest określona w kontrakcie kwota potrzebna do zabezpieczenia roszczeń z tytułu dobrego wykonania umowy.

Gwarancja usunięcia wad i usterek

W celu jeszcze lepszego zaspakajania Państwa oczekiwań proponujemy Państwu także wystawianie gwarancji usunięcia wad i usterek a także ubezpieczenie ryzyka budowlanego.

Stałym klientom proponujemy atrakcyjne zniżki oraz możliwość zawarcia porozumienia o współpracy, upraszczającego procedurę wystawiania pojedynczych gwarancji.


Nasi Partnerzy