Ubezpieczenia firmy

Ubezpieczenie chroni osoby trzecie od szkód wyrządzonych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Polisa pokrywa szkody wyrządzone w przypadku źle lub nienależycie wykonanej usługi, wprowadzenie wadliwego produktu do obrotu, szkód wyrządzonych wynajmującemu w związku z wynajmem lokalu lub budynku, pokrycia szkód związanych z zatruciem pokarmowym w przypadku firm takich jak restauracje lub firmy catringowe.

Ubezpieczenie chroni budynek, lokal oraz pozostałe mienie należące do firmy od zdarzeń losowych takich jak np. pożar, powódź, kradzież czy akty wandalizmu.

Ubezpieczenie zapewnia dostęp do wyspecjalizowanych prawników, którzy pomogą w sprawach związanych z prowadzeniem firmy, sporządzeniu umowy najmu czy sprawdzeniu umowy przed jej podpisaniem, polisa zapewnia pomoc prawną w przypadku występowania na drogę sądową.

Ubezpieczenie zapewnia pomoc dla firmy w przypadku uszkodzenia, awarii sprzętu RTV/AGD czy zatrzaśnięcie lub kradzież kluczy do budynku lub lokalu firmy.

W przypadku pożaru, czy innych zdarzeń losowych ubezpieczyciel pokrywa stałe koszty działaności takie jak wynagrodzenie pracowników, opłaty za najem, czy rachunki za energię i gaz.

Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie pracownikom w przypadku min. złamania, zwichnięcia czy innego uszczerbku na zdrowiu, urodzenia dziecka, pobytu w szpitalu. Pracodawca wykupując takie ubezpieczenie jest zwolniony z wypłaty odprawy pośmiertnej dla rodziny zmarłego w przypadku śmierci pracownika.